การยึดสินทรัพย์ค้ำประกัน

เมื่อบัญชีใดมีค่าสภาพคล่องของบัญชีเป็นลบ ผู้ติดตาม (Liquidator) สามารถทำการยึดสินทรัพย์ค้ำประกันได้ ระบบให้รางวัลแก่ผู้ติดตาม ซึ่งเป็นการจูงใจให้มีการดำเนินการยึดสินทรัพย์ให้เร็วที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงด้านราคา ระบบใช้ Automated-Market-Maker (AMM) เป็นตลาดรองสำหรับการรับซื้อเหรียญ YES ที่ถูกยึด สินทรัพย์ค้ำประกันของผู้ยืมถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เคยมีการถอนออกแล้วฝากเข้าระบบเพื่อค้ำประกัน (Deposited) และส่วนที่ไม่เคยมีการถอน (Airdropped) ส่วนที่ผู้ยืมฝากเข้ามาในระบบจะถูกยึดให้เพียงพอสำหรับการคืนสินทรัพย์ดิจิทัล บวก 8% เพื่อเป็นรางวัลแก่ผู้ติดตาม และส่วนที่ผู้ยืมไม่เคยถอนออกจะถูกยึดทั้งหมด เหรียญที่ถูกยึดจะถูกนำไปแลกเป็นเหรียญสกุลที่ถูกยืม ออกจากระบบ และนำไปคืนเข้าระบบ ส่วนเหรียญที่เหลือจะถูกเก็บไว้ใน YES Vault เพื่อใช้หมุนเวียนในระบบต่อไป การคำนวณปริมาณเหรียญที่ถูกยึดสามารถดำเนินการได้ตามสมการต่อไปนี้

Liquidated deposited = min(rent value * 1.08, deposited)

Total liquidated = Liquidated deposited + Airdropped

Last updated