ขอบเขตการยืมสินทรัพย์ดิจิทัล

ขอบเขตการยืมของแต่ละบัญชีถูกคำนวณจากมูลค่าการค้ำประกัน (Collateral Value) และขอบเขตการยืม สูงสุด (Max Rent Limit) มูลค่าการค้ำประกันถูกคำนวณจากจำนวนเหรียญ YES ของผู้ยืมใน YES Vault ราคาเหรียญ และ Collateral Factor ส่วนขอบเขตการยืมสูงสุดจะถูกกำหนดโดย Wealthi ซึ่งเป็นผู้ประเมินคะแนนความน่าเชื่อถือของผู้ยืม

Collateral Value = YES token in Vault * Price * Collateral factor

ผู้ยืมแต่ละรายที่มี Collateral Value เท่ากันอาจจะมีขอบเขตในการยืมที่แตกต่างกันได้ เนื่องจากมีขอบเขตการยืมสูงสุดแตกต่างกัน ผู้ยืมอาจถูกลดขอบเขตการยืมสูงสุดหากมีการตรวจพบพฤติกรรมที่ผิดปกติ ซึ่งการปรับค่าขอบเขตการยืมสูงสุดจะถูกดำเนินการโดย Wealthi ในช่วงใดก็ได้ ดังนั้นขอบเขตในการยืม ของผู้ยืมสามารถคำนวณได้ ดังนี้

Rent Limit = min(Max Rent Limit, Collateral Value)

ขอบเขตการยืมสูงสุดอาจถูกปรับเมื่อมีการดำเนินการ เช่น การสมัครสมาชิก, การชำระค่าบริการ, การยืนยันตัวตน และการคืนสินทรัพย์ที่ยืม เป็นต้น ในบางกรณี Wealthi จะทำการปรับลดค่าขอบเขตการยืมสูงสุดเป็นกรณีพิเศษ เช่น การเบี้ยวจ่ายไม่ชำระ, การชำระค่าบริการล่าช้า เป็นต้น

Last updated