การคำนวณค่าธรรมเนียมการยืม

ค่าธรรมเนียมการยืมจะถูกสะสมในทุก block ระบบมีฐานค่าธรรมเนียมยืมที่ 23% ต่อปี และสามารถเพิ่มขึ้นได้ตามสัดส่วนของมูลค่าการยืม และสินทรัพย์ในระบบ (Utilization rate)

Utilization Rate = Total Rent / Total Supply

หากสัดส่วนดังกล่าวมีค่าสูง ค่าธรรมเนียมยืมในระบบจะมีค่าสูงตาม การคำนวณค่าธรรมเนียมการยืมแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 1) ช่วงปกติ (Normal rate) และ 2) ช่วงก้าวกระโดด (Jump rate) ซึ่งระบบจะเลือกวิธีการคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมโดยพิจารณาจากค่า Utilization rate กล่าวคือ หาก Utilization rate มีค่าน้อยกว่า 80% ระบบจะใช้วิธีการคำนวณแบบ Normal rate และหากค่า Utilization rate มีค่า 80% ขึ้นไป ระบบจะใช้วิธีการคำนวณแบบ Jump rate

1.1) อัตราค่าธรรมเนียมช่วงปกติ (Normal rate)

อัตราค่าธรรมเนีียมในช่วงปกติ คือ 23 - 31% ต่อปี โดยมีวิธีการคำนวณ ดังนี้

Borrow Rate (%) = 23 + 10 * Utilization Rate

1.2) อัตราค่าธรรมเนียมช่วงก้าวกระโดด (Jump rate)

หากในระบบเหลือสภาพคล่องน้อย อาจเกิดเหตุการณ์ที่ผู้ปล่อยยืมไม่สามารถถอนสินทรัพย์ออกจากระบบได้ ระบบจึงมีกลไกปรับอัตราค่าธรรมเนียมอย่างก้าวกระโดด เพื่อเร่งให้ผู้ยืมรีบนำสินทรัพย์ที่ยืมออกจากระบบมาคืนเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมการยืมที่สูงมาก และเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาปล่อยยืม ในระบบเนื่องจากมีผลกำไรสูง ด้วยกลไกดังกล่าวจะทำให้ระบบมีสภาพคล่องที่เพียงพอให้ผู้ปล่อยยืม สามารถถอนสินทรัพย์เมื่อใดก็ได้ที่ต้องการ

ระบบจะเริ่มใช้การคำนวณค่าธรรมเนียมแบบก้าวกระโดดเมื่อค่า Utilization rate มากกว่าหรือเท่ากับ 80% อัตราค่าธรรมเนียมในช่วงก้าวกระโดด คือ 31 - 100% ต่อปี โดยมีวิธีการคำนวณ ดังนี้

Borrow Rate (%) = 31 + 345 * (Utilization Rate - 0.8)

ปริมาณค่าธรรมเนียมสะสมจะถูกนำไปรวมกับมูลค่าการยืม ทุกครั้งที่มีการคำนวณ (ในลักษณะทบต้นทบดอก) ซึ่งผู้ยืม ต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้มูลค่าการยืม มีค่าเกินขอบเขตการยืม เนื่องจากจะเกิดประบวนการยึดสินทรัพย์ค้ำประกันได้ ตารางต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการคำนวณค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในระบบเมื่อค่าธรรมเนียมการยืมมีค่าเท่ากับ 23% ต่อปี

Last updated