Tokenomics และการกระจายเหรียญ

จำนวนเหรียญ YES จะถูกจำกัดที่ 10,000,000 YES แต่ละเหรียญมีราคา $0.8 (ประมาณ 27 บาท) รายละเอียดการออกแบบ Tokenomics การกระจายเหรียญมีการวางโครงสร้างดังต่อไปนี้

  1. 50% สำหรับการเปิดขายสาธาณะ (Public) ที่ตลาดรอง เหรียญ YES จะถูกจับคู่กับสินทรัพย์ที่ปล่อยยืม ในระบบ เช่น KUB, KBTC, KUSDT ซึ่งเป็นการวางราคาเริ่มต้นให้เหรียญ YES และเป็นการเตรียมการสำหรับกลไกการยึดสินทรัพย์ค้ำประกัน

  2. 25% จะถูกเก็บไว้บน YES Vault เพื่อแจกจ่ายให้กับลูกค้า (Community) โดยระบบจะทำการแจกจ่ายเหรียญเมื่อลูกค้าปฏิบัติตรงตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการวางไว้

  3. 25% จะถูกเก็บให้กับบริษัท ยืมมั้ย (ประเทศไทย) จำกัด และทีมงานสำหรับเป็นค่าดำเนินการ

การแจกจ่ายเหรียญ YES ให้แก่ลูกค้าประเมินจากขอบเขตการกู้สูงสุดต่อลูกค้า 1 ราย ซึ่งถูกกำหนดไว้ที่ 10,000 บาท ลูกค้าจะได้รับเหรียญ YES ที่เพียงพอสำหรับการค้ำประกันเพื่อยืม สินทรัพย์ดิจิทัลในขอบเขตการยืม สูงสุดอย่างเร็วภายในเวลา 12 เดือน ลูกค้าที่สมัครใช้บริการยืมมั้ย Rental ก่อน จะได้รับเหรียญจนกระทั่งครบขอบเขตการกู้สูงสุดเร็วกว่าลูกค้ารายหลัง นอกจากนี้ปริมาณการแจกเหรียญ YES พิจารณาจากพฤติกรรมทางการเงินของลูกค้าด้วย ดังนั้นปริมาณการแจกเหรียญ YES ต่อเดือนต่อลูกค้า 1 ราย สามารถคำนวณได้จากสมการต่อไปนี้

ปริมาณเหรียญ YES ที่ได้รับ =10,000 / 12 / ราคาเหรียญ * ค่าระดับการเข้าร่วม * ค่าระดับพฤติกรรม

ตัวอย่าง

  1. นาย ก สมัครสมาชิกยืมมั้ย Rental ตั้งแต่ช่วงเปิดตัว (ค่าระดับการเข้าร่วม = 1) และมีพฤติกรรมในระดับดีเยี่ยม (ค่าระดับพฤติกรรม = 1) เมื่อนาย ก ชำระค่าบริการรายเดือน จะได้รับเหรียญ YES จำนวน: 10,000 / 12 / 27 * 1 * 1 = 30.86 YES

  2. นาย ข สมัครสมาชิกยืมมั้ย Blockchain หลังจากระบบเปิดตัวเป็นเวลา 1 ปี (ค่าระดับการเข้าร่วม = 0.75) และมีพฤติกรรมทางการเงินในระดับดี (ค่าระดับพฤติกรรม = 0.8) สมมติราคาเหรียญ YES ณ เวลาดังกล่าวเป็น 50 บาทต่อเหรียญ เมื่อนาย ข ชำระค่าบริการรายเดือน จะได้รับเหรียญ YES จำนวน: 10,000 / 12 / 50 * 0.75 * 0.8 = 10 YES

Last updated