สภาพคล่องของบัญชี

สภาพคล่องของบัญชี (Account Liquidity) สะท้อนถึงสภาพของบัญชีว่ามีความเสี่ยงที่จะถูกยึดสินทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่ ซึ่งสามารถคำนวณได้จาก ขอบเขตการยืม (Rent Limit) และมูลค่าการยืม (Rent Value)

Account Liquidity = Rent Limit - Rent Value

เมื่อค่าสภาพคล่องของบัญชีน้อยกว่าศูนย์ ผู้ยืมจะสามารถถูกยึดสินทรัพย์ค้ำประกันได้

Last updated