การฝากสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้ปล่อยยืมฝากสินทรัพย์ดิจิทัลไปยัง Rental Contracts ตามสกุลที่ฝาก จากนั้น Rental Contracts จะสร้างเหรียญ R-token ซึ่งเปรียบเสมือนตั๋วปล่อยยืม ของผู้ปล่อยยืม

Last updated