การทำงานของระบบ

ในระบบมีผู้เกี่ยวข้องหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ลูกค้ายืมมั้ย, 2) ผู้ปล่อยยืม, และ 3) ผู้ยืม